Huisvesting

Actuele ontwikkelingen

In samenwerking met de gemeente Haaksbergen gaan we aan de slag met de huidige huisvesting (korte termijn) en nieuwe huisvesting (wat langere termijn). Er is een stuurgroep waaronder twee regiegroepen vallen, ieder met een eigen opdracht. Er vinden gesprekken en inspraaksessies plaats om zoveel mogelijk informatie op te halen bij medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen. 

 • Regiegroep huidige huisvesting: Deze groep gaat aan de slag met het klimaat, aantrekkelijkheid en leefbaarheid in het gebouw en inpassing locatie Van Brakelstraat in locatie Bouwmeester.
 • Regiegroep nieuwe huisvesting: Deze groep richt zich op de nieuwe huisvesting in Haaksbergen. 

Nieuwbouw Haaksbergen
In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt uitgegaan van planvorming in de periode 2023-2027 en eventuele realisatie van vervangende nieuwbouw in na 2027. De haalbaarheid van de vervangende nieuwbouw in een unilocatie in Haaksbergen wordt door een projectorganisatie, waaraan de stuurgroep leiding geeft, de komende periode in beeld gebracht.

Invoeging locatie Van Brakelstraat in locatie Bouwmeester
We zijn voornemens om met ingang van schooljaar 2025-2025 alle leerlingen in Haaksbergen te huisvesten in de locatie Bouwmeester.

Terug in de tijd: een tijdslijn

Wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurd? Per maand geven we de belangrijkste gebeurtenissen weer.

Mei 2023

 • Assink lyceum heeft een gesprek gevoerd met college B&W over de samenwerking. College B&W heeft zich uitgesproken dat zij zich verantwoordelijk voelt voor een goede onderwijshuisvesting. Zowel voor de huidige situatie als de toekomstige realisatie van nieuwbouw. 
 • Er wordt een stuurgroep en een projectgroep geformeerd met de met de opdracht om de nieuwbouw voor Bouwmeester en van Brakelstraat volgens de uitgangspunten van het ‘Integraal Huisvestingsplan Haaksbergen 2022-2032’ te gaan realiseren. Daarnaast staat ook de komende periode, waarin we nog in de twee huidige gebouwen werken, op de agenda. De huidige situatie vraagt namelijk om extra voorzieningen in de bestaande huisvesting gezien de nieuwbouw niet kan worden versneld. 

April 2023

 • B&W geeft aan dat er versnelling niet haalbaar is vanwege de financiën. Het Assink lyceum heeft nadrukkelijk aangegeven dat deze eenzijdige berichtgeving niet past bij de opdracht van de gemeenteraad om gemeenschappelijk te onderzoeken naar financiële mogelijkheden om nieuwbouw in 2027 te realiseren. 
 • Het Assink lyceum heeft fractievoorzitters op school uitgenodigd om verder met elkaar in gesprek te gaan. 
 • Gertjan van der Molen (bestuurder Portuur) heeft ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering, op uitnodiging van de fractievoorzitters. Hij laat weten zeer ontstemd te zijn over de gang van zaken. De vergadering is terug te kijken (bij 17 minuten) via: https://haaksbergen.raadsinformatie.nl/vergadering/1047299 

November 2022 t/m maart 2023 

 • In deze periode heeft het Assink lyceum verschillende gesprekken gevoerd met de wethouders van Haaksbergen en bouwadviesbureau ICS om de nieuwbouw te kunnen realiseren in 2027. 

November 2022 

 • De gemeenteraad van Haaksbergen heeft ingestemd met het ‘Integraal Huisvestingsplan Haaksbergen (IHP) 2022-2032'. Hierin staat vermeld dat de nieuwbouw gepland staat voor de periode 2028-2032. 
 • College B&W is verzocht om samen met directie Assink lyceum en bestuur Portuur onderzoek te doen of de versnelling van de nieuwbouw van het Assink lyceum mogelijk is. 

Masterplan

'Assink Toekomstbestendig 20-26’

We zien in heel Nederland, dus ook in de regio Achterhoek en Twente, een daling van het aantal leerlingen (25% in de periode 2019-2025). Om onze kwaliteit en keuzemogelijkheden binnen het Talentgericht Onderwijs te borgen én te versterken moeten wij hierop inspelen. Het is dan ook belangrijk om expertises en faciliteiten samen te brengen, daar waar nodig. Om dit goed en planmatig op te pakken is in 2020 het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ opgesteld. Het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26' heeft als hoofddoel de onderwijskwaliteit, het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen te behouden en te versterken met minder kosten. Het plan bestaat uit verschillende fases.

Situatie schooljaren 2023/2024 en 2024/2025

Het Assink lyceum blijft een breed onderwijsaanbod in Haaksbergen en Berkelland aanbieden:

 • Twee brede instroompunten voor leerjaar 1-2 vmbo, havo en vwo in Haaksbergen en Berkelland om zo een breed onderwijsaanbod voor 12/14-jarigen dichtbij huis te realiseren in een veilige omgeving.
  • Haaksbergen: Locatie van Brakelstraat: 1-2 vmbo + Techno Centrum
  • Locatie Bouwmeester: 1-2 havo/vwo/gymnasium/vwo-plus
 • Berkelland, Eibergen:
  • Locatie Rekkenseweg : 1-2 vmbo en 1-2 havo/vwo + Trajectklas
 • Bovenbouw havo, vwo en gymnasium/vwo-plus blijft in Haaksbergen aangeboden worden.
 • Bovenbouw vmbo wordt in Berkelland op de locatie Parallelweg in Neede aangeboden.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de huisvesting van het Assink lyceum? Stuur dan een e-mail naar: herhuisvesting@hetassink.nl