Samenwerkingsverbanden

Door onze leerlingen al met bedrijven en instellingen in aanraking te brengen, verrijken we voor hen het onderwijs en laten we ze ervaren dat er in Achterhoek en Twente kansen zijn op elk niveau. Om de vervolgstap in hun opleiding kansrijk te maken hebben we vanuit het Assink intensieve verbindingen met de Universiteit Twente, met de hbo-opleidingen en ROC’s in de regio en met bedrijven en instellingen uit de regio. Voor veel leerlingen worden hiertoe al tijdens hun opleiding op het Assink extra uitdagingen gecreëerd. 

Onderwijsplein Neede

Het onderwijsplein, in gebruik genomen in het schooljaar 2016-2017 begint zijn waarde te bewijzen. Diverse vormen van samenwerking tussen school en bedrijven krijgen er inmiddels vorm. Het Centrum voor Jong Ondernemerschap speelt hierbij een sterk ondersteunende en stimulerende rol. 

Toptraject

In samenwerking met zeven VO-scholen uit de regio Twente, Hogeschool Saxion en het ROC van Twente is een ontwikkellijn ontwikkeld om de toppers uit de theoretische leerweg extra toe te rusten. Deze programma’s hebben tot doel een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo kansrijker te maken. De locatie Van Brakelstraat neemt deel aan het toptraject. Zoals eerder genoemd wordt in de regio Achterhoek-Liemers een vergelijkbaar Toptraject ontwikkeld in samenwerking met ROC Graafschap College, Saxion en de HAN.

Samenwerken in de Keten

In 2016 hebben onderwijsinstellingen uit het Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs en het Hoger Onderwijs in Oost-Nederland (regio’s Twente, Stedendriehoek, Salland/Zwolle en de Achterhoek) een convenant gesloten om gezamenlijk zorg te dragen voor goede aansluitende en doorlopende leerwegen, eigen talentontwikkeling van jong lerenden en de vakontwikkeling/professionele ontwikkeling van medewerkers. Verschillende bestaande samenwerkingsvormen vallen binnen dat convenant en bekeken wordt waar er aanvulling nodig is. Vooralsnog richt de aandacht zich vooral op de aansluiting voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Op verschillende manieren werkt het Assink lyceum al samen met Saxion, de Universiteit Twente en het ROC Twente om de aansluiting te optimaliseren en leerlingen te helpen adequate keuzes te maken voor een vervolgopleiding.

Maatschappelijke stage

Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage, afgesloten door de volgende partijen: het Assink lyceum, AOC-Oost locatie Borculo, het Staring College, Vrijwilligersinformatiepunt Berkelland/ Sportfederatie Berkelland en vrijwilligerscentrale Haaksbergen en de gemeenten Berkelland en Haaksbergen. Door het wegvallen van de subsidie staat de samenwerking met externe instanties onder druk. Nochtans zijn we er in 2017 in geslaagd voldoende externe partners te vinden om maatschappelijke stage te kunnen blijven uitvoeren.

Academische Opleidingsschool Oost Nederland (AOS-ON)

In Oost Nederland werken de lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen ILS, Radboud Docenten Academie en ELAN Universiteit Twente en de VO-scholen het Assink lyceum, Bonhoeffer College (Enschede), Het Erasmus (Almelo) en Twents Carmel College (Oldenzaal) samen. Doel van de samenwerking is de kwaliteit van onderwijs te verhogen door het professionaliseren van studenten, startende en ervaren docenten. Het partnerschap loopt nu ruim vijf jaar.

In AOS-ON wordt intensief samengewerkt om voor de student de koppeling te maken tussen theorie en praktijk. De academische kop houdt in dat daarbij onderzoek gedaan wordt naar de eigen onderwijspraktijk. In 2017 werden binnen AOS-ON circa 300 studenten op hun leerwerkplek opgeleid. Daarnaast organiseerde AOS-ON diverse leergroepen voor startende en ervaren docenten. Twee medewerkers van het Assink lyceum speelden in 2017 een centrale coördinerende rol in het borgen van de opleidingskwaliteit en het onderzoek en zijn hiervoor deels naar de AOS-ON gedetacheerd. De coördinator onderzoek is in 2017 met pensioen gegaan. Na een procedure is in augustus 2017 een medewerkers van het TCC (Twents Carmel College) hem opgevolgd. In oktober 2015 is het partnerschap getoetst op de kwaliteit van het ‘Samen Opleiden’. De beoordelingscommissie heeft positief advies uitgebracht welke door het ministerie van OCW is overgenomen. Hierdoor kan de AOS-ON de komende zes jaar worden voortgezet.

Samenwerkingsverband VO Slinge-Berkel

Het Assink lyceum werkt in het kader van Passend Onderwijs samen met 15 scholen in het SWV Slinge-Berkel. Onder leiding van twee directieleden wordt er hard gewerkt aan de onderlinge afstemming en het bevorderen van het ondersteuningsniveau in de scholen. In 2017 is een audit op alle deelnemende vo-scholen uitgevoerd. Het doel is om te bezien of de scholen van het SWV het beoogde ondersteuningsniveau (begeleidingsschool respectievelijk dialoogschool) hebben gerealiseerd. De opbrengsten van de audit en de gesprekken over de uitkomsten ervan, zijn voor ons helpend in de verdere ontwikkeling van onze ondersteuningsstructuur en kwaliteit. Anders dan bij de meeste andere vo-scholen in het SWV zijn er in 2017 aanzienlijk minder leerlingen vanuit het basisonderwijs aangemeld met indicatie voor lwoo.

Een belangrijk aandachtspunt blijft dat de deelname van leerlingen aan het VSO, het leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO), procentueel hoger ligt dan landelijk. De overheid heeft de opdracht gegeven bij de inrichting van het passend onderwijs om in de periode tot 2020 die verschillen weg te werken, met stevige bekostigingsgevolgen als dat niet lukt. Dat vraagt inhoudelijk om intensieve samenwerking, professionalisering in de scholen en een beleidsrijke agenda van het SWV én van Het Assink lyceum. Vooralsnog is de financiële positie van SWV Slinge-Berkel goed. Derhalve was er in 2017 ruimte voor toekenning van impulsgelden om de eigen ondersteuningsstructuur structureel te verbeteren.

Samenwerking ICT

Per januari 2016 is de geformaliseerde samenwerking tussen het Assink lyceum en de Stichting Keender inzake ICT-beheer een feit. De samenwerkingsovereenkomst draagt bij aan de borging om op doelmatige wijze te beschikken over een hoogwaardige educatieve ICT-infrastructuur ten behoeve van onze leerlingen en medewerkers. In het najaar van 2016 is op verzoek van Staring College ICT ondersteuning verleend. In 2017 verkennen we nader of structurele samenwerking realistisch en van toegevoegde waarde is. Op verzoek van Het Staring College (Lochem en Borculo) is ook daar door medewerkers van het Assink lyceum, dit op tijdelijke basis, ondersteuning verleend op het gebied van ICT.

Samenwerking eenpitters arbeidsmarkt

Vanuit de urgentie van de aanstaande krimp en andere arbeidsmarktvraagstukken in de regio Twente-Achterhoek en de kwetsbaarheid als zogenaamde “eenpitter-scholen”, zijn de bestuurders en P&O verantwoordelijken van het Assink lyceum, het Staring College en de Waerdenborch, verkennende gesprekken gestart om te komen tot samenwerking op het gebied van toekomstige personele vraagstukken. De beoogde onderlinge samenwerking is nadrukkelijk niet gericht op een bestuurlijke fusie maar op:

  • Voordelen te behalen op het terrein van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit als eenpitter;
  • Het met elkaar oplossen van tekorten, overschotten en calamiteiten op het gebied van personeel;
  • Het versterken van de mobiliteit van medewerkers;
  • Het gemeenschappelijk vormgeven van professionalisering;
  • Het versterken en uitwisselen van expertise op het gebied van arbeidsmarkt & personeel.

Om schaalgrootte te creëren en daarmee de slagkracht te vergroten om onze regionale arbeidsmarkt- en mobiliteitsvraagstukken op het gebied van personeel aan te gaan, hopen we dat in 2018 meerdere eenpitters zich bij dit initiatief aansluiten.