Medezeggenschapsraad

Om het College van Bestuur bij al haar plannen van advies te voorzien, heeft Het Assink Lyceum een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een personeelsgeleding (pMR),een oudergeleding (oMR) en een leerlinggeleding (lMR). De totale MR komt eens per maand bijeen om het voorgenomen beleid te bespreken en in gang gezet beleid te evalueren. De MR wordt daarbij geadviseerd door leden van het College van Bestuur, maar is onafhankelijk in haar oordeel. In afzonderlijke bijeenkomsten van pMR en oMR wordt deze MR-vergadering voorbereid. Mede door haar open karakter is de MR een actief en levend onderdeel van Het Assink Lyceum. Overigens zijn MR-vergaderingen openbaar: belangstellenden zijn altijd welkom op de publieke tribune.